Выполнение коллективного договора

Содержание

Трудове право

§ 7. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань.

Контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками. Для ефективного здійснення контролю сторони зобов’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.

Крім того, сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання. В органи державної статистики направляються статистичні дані про колективні договори, угоди.

Для здійснення контролю за виконанням колективного договору, угоди можуть створюватись комісії, які за наслідками перевірки складають акт. Такий акт є основним документом, який свідчить про результати роботи по виконанню колективного договору, угоди. Одночасно він є підставою для вжиття заходів по усуненню виявлених недоліків.

Акт перевірки повинен відображати стан роботи по виконанню колективного договору, угоди. В ньому вказується, скільки заходів було включено в колективний договір, угоду і скільки з них виконано. По кожному з невиконаних зобов’язань повинні бути чітко вказані причини невиконання. В акті коротко висвітлюється робота по виконанню кожного з розділів колективного договору, угоди.

В акті можуть бути конкретні пропозиції комісії щодо притягнення до відповідальності винних у невиконанні заходів колективного договору чи щодо усунення недоліків, які стали причиною невиконання.

Акт перевірки обговорюється на спільному засіданні сторін. Наслідком такого обговорення є прийняття рішення, в якому визначаються заходи по усуненню виявлених недоліків, прорахунків, дається оцінка діяльності працівників, які допустили невиконання двосторонніх зобов’язань, вказуються строки їх виконання і особи, яким доручено здійснювати контроль за реалізацією наміченого. Може бути також прийняте рішення про направлення акту перевірки для обговорення в колективах структурних підрозділів, цехів, дільниць, лабораторій, бригад тощо.

Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору особами, які представляють власників або уповноважених ними органів чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів тягне за собою накладення штрафу до ста мінімальних розмірів заробітної плати. Ненадання цими ж особами інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням колективних договорів, тягне за собою накладення штрафу в п’ять мінімальних розмірів заробітної плати.

Усі ці випадки відповідальності регламентуються статтями 18—20 Закону України «Про колективні договори і угоди» та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Відповідно, ця відповідальність є адміністративною. Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного договору, відповідних комісій або з ініціативи прокурора. Крім адміністративної відповідальності особи, винні в ухиленні від участі в переговорах, у порушенні і невиконанні колективного договору, угод, в неподанні інформації, необхідної для успішного проведення колективних переговорів і здійснення контролю, можуть бути притягнутими і до інших видів юридичної відповідальності. Такими видами відповідальності є дисциплінарна, матеріальна, а в окремих випадках навіть кримінальна відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні власником або уповноваженим ним органом на працівника за порушення дисципліни праці, скоєння дисциплінарного проступку стягнення: оголошення догани або звільнення з роботи. Статтею 45 Кодексу законів України передбачено також, що на вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівним працівником або усунути йоге із займаної посади, якщо він порушує законодавство пре працю і не виконує зобов’язань за колективним договором.

Матеріальна відповідальність полягає у зобов’язанні працівника відшкодувати шкоду, завдану підприємству, установі, організації невиконанням зобов’язань по колективному договору.

Кримінальна відповідальність полягає у покаранні працівника за порушення зобов’язань по колективному договору у випадку, коли таке порушення створює склад кримінального злочину.

Поряд з юридичними видами відповідальності, особи, які ухиляються від участі в переговорах, не подають необхідної інформації, порушують і не виконують зобов’язань колективного договору, можуть бути притягнутими також до громадської відповідальності. Така відповідальність працівників може бути перед трудовими колективами, які можуть застосовувати до своїх членів такі заходи громадського стягнення як товариське зауваження, громадська догана, передавати матеріали на розгляд товариського суду.

Товариський суд в свою чергу може зобов’язати винуватця публічно просити пробачення у колектива, оголосити попередження, громадський осуд, оголосити догану з опублікуванням або без опублікування в пресі, порушити перед власником або уповноваженим ним органом питання про звільнення винного працівника відповідно до чинного законодавства.

У Законі України «Про колективні договори і угоди» закріплено також обов’язок сторін, які підписали колективний договір, щорічно, в строки, передбачені колективним договором, звітувати про його виконання.

В першу чергу, така звітність передбачена перед трудовим колективом, на який поширюється цей колективний договір. Крім того, статтею 16 Закону «Про колективні договори і угоди» передбачено направлення статистичних даних про колективні договори, угоди в органи державної статистики в порядку, що встановлюється Міністерством статистики України.

Похожие главы из других работ:

Государственное управление в природоохранной сфере

1.3 Органы, осуществляющие контроль за исполнением водного законодательства

государственный управление природоохранный водопользование В зависимости от содержания всю совокупность государственных полномочий в водной сфере можно подразделить на четыре группы: 1) полномочия по определению основных направлений…

Коллективные договоры и соглашения

2.3.

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения

Успешной реализации коллективных договоров, соглашений способствует, контроль за исполнением содержащихся в них обязательств и норм…

Коллективный договор

ГЛАВА III. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Организация контроля над исполнением решений в органах муниципального управления на примере администрации Тракторозаводского района города Челябинска

1 Управленческие решения и контроль за их исполнением в системе государственного и муниципального управления

Основные понятия процесса муниципального заказа

3. Исполнение муниципального заказа и контроль за его исполнением

Основными этапами исполнения муниципального заказа являются: а) заключение муниципального контракта; б) финансирование муниципального контракта; в) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно контракта…

Правовое обоснование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации

1.2 Делегирование государственных полномочий органам местного самоуправления и государственный контроль за их исполнением

Проблема разделения власти по вертикали в федеративном государстве не ограничивается исключительно вопросами такого разделения между федеральным центром и субъектами Российской Федерации…

Пути повышения эффективности выработки и реализации решений в органах местного самоуправления на примере Администрации Челябинского городского округа

1.3 Контроль за исполнением управленческих решений

Контроль — это одна из основных функций управления, представляющая собой обеспечение достижения целей, поставленных организацией, реализации принятых управленческих решений…

Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений

Глава 2. Реализация коллективного договора и контроль за его исполнением

Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений

2.1 Общий порядок реализации коллективного договора и контроля за его исполнением

Контроль за исполнением коллективных договоров и соглашений осуществляют стороны коллективных договоров и соглашений. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» (ст. 26) за нарушение или невыполнение коллективного договора…

Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений

2.2 Роль профсоюзов в реализации коллективного договора и контроля за его исполнением

Профессиональные союзы — исторически сложившаяся организационная форма объединения трудящихся. Как общественное явление они представляют собой многообразную и сложную систему отношений и связей внутреннего и внешнего характера…

Роль приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в государственном управлении

3 Проблемы реализации и контроль за исполнением национальных проектов

Цели и задачи национальных проектов во многом совпадают с целями и задачами целевых программ различного уровня. Поэтому необходим эффективный механизм их экономической и организационной интеграции…

Социальные аспекты профессионального развития кадров государственной гражданской службы

2.2 Ограничения, налагаемые госслужбой и контроль за их исполнением

Административно-правовой статус государственного гражданского служащего в самом общем виде можно определить как систему предоставленных гражданским служащим прав и возложенных на них обязанностей, а также систему поощрений, запретов…

Управленческие решения и контроль над их исполнением

Глава 1. Управленческие решения и контроль за их исполнением

Управленческие решения и контроль над их исполнением

1.3 Контроль за исполнением управленческих решений

Контроль — это одна из основных функций управления, представляющая собой обеспечение достижения целей, поставленных организацией, реализации принятых управленческих решений…

Управленческие решения и контроль над их исполнением

Глава 2.

Контроль за исполнением решений на примере Администрации Тракторозаводского района г. Челябинска

Контроль за исполнением коллективного договора. Ответственность сторон социального партнерства.

Контроль за исполнением коллективного договора осуществляют его стороны непосредственно или через своих уполномоченных представителей, а также через соответствующий орган Минтруда России. Об этом гласит ст. 51ТК РФ «Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения»:

«Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду.

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса».

Для осуществления контроля каждая сторона обязана предоставить всю запрашиваемую информацию другой стороне. Формой контроля является заслушивание сторон, подписавших единый коллективный договор, ежегодно или в срок, установленный в договоре, на общем собрании (конференции) работников организации.

Важным средством обеспечения реального выполнения коллективного договора наряду с контролем является устанавливаемая в отношении его сторон ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств. Такая ответственность предусматривается различными нормативными актами и имеет свою специфику в зависимости от того, какая сторона и какие конкретно лица оказались виновными в невыполнении обязательств по коллективному договору.

За невыполнение условий коллективного договора трудовой коллектив и профком несут только морально-политическую ответственность. И только при наличии имущественного ущерба – дисциплинарную и материальную ответственность.

Работодатель и должностные лица его администрации за невыполнение коллективного договора несут правовую ответственность вплоть до освобождения руководителя от должности по требованию профсоюзного органа не ниже районного.

Ответственность сторон в коллективно — договорных отношениях устанавливается в части 2, главе 9 ТК РФ «Отетственность сторон социального партнерства». Здесь установлена ответственность за уклонение от участия в переговорах (ст. 54) и за нарушение/невыполнение договора, соглашения (ст. 55).

Статья 54 ТК РФ «Ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения»:

«Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.

Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом».

Статья 55 ТК РФ «Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора, соглашения»:

«Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом».

Привлечение лиц, представляющих работодателя, к ответственности может производится судом

· по заявлению представителей работников;

· по заявлению органов исполнительной власти;

· по инициативе прокурора.Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 193 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Cравните лицевые стороны этих полтинников (илл.

  2, пробный полтинник справа) и их гуртовые надписи (илл. 3, пробный полтинник — нижняя надпись).

 2. I. Однотрубный стояк с верхней разводкой, с односторонним подключением отопительного прибора, с вентилем регулирования и осевым замыкающим участком.
 3. II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
 4. II. Ответственность за видение
 5. III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
 6. III. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
 7. III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, ГАРАНТИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 8. III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ И НАХОДЯЩЕГОСЯ В НЕЙ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
 9. III. Сторони, зміст і форми кредитного договору
 10. III. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
 11. III. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.
 12. IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів


Поиск на сайте:


Под реализацией коллективного договора следует понимать осуществление на практике тех условий (положений), которые составляют его содержание. С юридической точки зрения практическая реализация коллективного договора призвана создать правовой климат для существования социально-партнерских отношений между работодателем и работниками, сгладить угрозу социального конфликта, обеспечить благоприятную социальную инфраструктуру для работающих. Реальное действие условий коллективного договора ведет к устранению конфронтации и установлению социального мира в организации, что способствует .прогрессивному развитию производства, трудовых, социально-экономических и профессиональных отношений. И хотя в результате действия колдоговора нельзя устранить эксплуатацию наемного труда, но ограничить работников от чрезмерной эксплуатации можно и нужно.

Срок действия коллективного договора устанавливается законодательством от одного до трех лет. Начальный момент действия договора связывается с подписанием его сторонами либо с днем, установленным в самом коллективном договоре. По истечении указанного срока колдоговор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый или не изменят, дополнят действующий.

На практике нередко возникают вопросы, сохраняется ли действие договора в случаях реорганизации и ликвидации организации, смене собственника имущества организации, расторжения трудового догово- pa (контракта) с руководителем организации.

Однозначного ответа на указанные вопросы законодательство, конечно, не дает, все зависит от конкретных обстоятельств. Так, если речь идет об изменении состава, структуры, наименования органа управления организации, коллективный договор сохраняет свое действие. Полностью сохраняет он свое действие и при расторжении трудового договора (контракта) с руководителем организации, предпринимателем (несобственником). При реорганизации предприятия колдоговор сохраняет свое действие на период реорганизации. Затем он может быть пересмотрен по инициативе одной из сторон. При ликвидации организации в порядке и на условиях, установленных законодательством, коллективный договор действует в течение всего срока ликвидации. Действие коллективного договора при смене собственника имущества организации сохраняется лишь в течение трех месяцев. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового колдоговора или договориться о сохранении, изменении и дополнении условий (положений) действующего колдоговора.

В течение срока действия коллективного договора по взаимному согласию сторон в его содержание могут вноситься изменения и дополнения. Порядок их внесения определяется колдоговором, а если он не определен — в порядке, аналогичном заключению этого договора. Причем всякий раз в ходе пересмотра коллективного договора должен быть решен вопрос о возможности сохранения льгот для работников и выполнения других условий, предусмотренных прежним колдоговором.

При ликвидации организации законодательство гарантирует первоочередную защиту интересов работников, связанных с действием коллективного договора. Претензии работников по этому договору удовлетворяются из имущества ликвидируемой организации до расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами в соответствии с действующим законодательством. Размер средств, направляемых на удовлетворение претензий работников организации по колдоговору, определяется и распределяется по подразделениям и среди работников ликвидационной комиссией по согласованию с представителем работников, подписавшим коллективный договор и приложения к нему.

Результативность действия коллективного договора во многом зависит от того, как организован контроль за выполнением его условий (положений). Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» предусматривает осуществление контроля, во-первых, непосредственно сторонами или уполномоченными ими представительными органами (представителями) и, во-вторых, соответствующими органами исполнительной власти по труду. При этом формы контроля могут быть самыми разнообразными и предусматривать как проверку выполнения отдельных конкретных (взаимных) обязательств сторон, так и содержание договора в целом. Ежегодно (обычно в конце календарного года) или в сроки, предусмотренные в коллективном договоре, стороны, подписавшие единый колдоговор, должны отчитываться на общем собрании (конференции) работников организации. При осуществлении контроля и подготовке к отчету стороны обязаны предоставлять всю необходимую для этого информацию.

Записи созданы 1517

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх