Двойное гражданство в украине

Как известно, Родину, а потому и гражданство не выбирают. Полученное при рождение гражданство является объективной реальностью. Но со временем возникают ситуации, когда у человека возникает мысль про второе гражаднство. Причин тому может быть масса: политические, экономические, социальные. в этом случае без тщательного анализа и взвешенного выбора не обойтись

Спочатку розглянемо питання: що таке громадянство і як його отримують. Звернемося до офіційних документів Ради Європи. У 1997 році підписано Європейську конвенцію «Про громадянство», яка набула чинності у 2000 році. Україна підписала зазначену конвенцію 21 грудня 2006 року, а набула чинності ця конвенція для нашої країни 1 квітня 2007 року. Згадана конвенція визначає, що «громадянство означає правовий зв’язок між особою та державою без зазначення етнічного походження особи».

Поняття громадянства стосується специфічних відносин між приватною особою та державою, котрі визнаються цією державою. За громадянином в силу таких відносин закріплені певні права (такі як: право обирати та бути обраним на державну службу), громадянин має низку обов’язків (бути законослухняним, платити податки, виконувати військовий обов’язок) і нести відповідальність у випадку невиконання своїх обов’язків. Держава відповідальна перед громадянином, а громадянин – перед державою. Права та обов’язки держави і громадянина взаємні. Кожна особа має право на громадянство: ніхто не може бути довільно позбавлений громадянства чи права змінити його.

Кожна держава визначає у своєму законодавстві хто є її громадянами. Це законодавство визнається іншими державами тільки за умови його відповідності чинним міжнародним конвенціям, міжнародному звичаєвому праву та принципам права, які є загальновизнаними стосовно громадянства.

У зв’язку з розвитком і зміцненням концепції прав людини, з огляду на Декларацію прав людини (прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року), все в більшій мірі визнається, що держава у цій сфері має враховувати основні права людини. Деякі з них, як складова частина інституту громадянства, тепер не залежать від кордонів і належністю до будь-якої держави, тобто здійснюється своєрідна трансформація державно-національної системи: усі резиденти держави, незалежно від того, чи є вони громадянами чи ні, мають право вимагати дотримання цих універсальних прав. Будь-яка особа, яка знаходиться в країні, має право на повний захист законом, може мати майже всі права громадянина, за винятком права обирати і бути обраним. Таким чином, обов’язки держави перед громадянами все більше встановлюються не самою державою, а міжнародними стандартами.

Громадянство отримують різними способами: за народженням, за походженням батьків (отримуючи їх громадянство), вступ до шлюбу та за результатом натуралізації. Є два основних принципи, які використовуються для встановлення громадянства за народженням:

Принцип «права ґрунту» (jus soli), відповідно до якого громадянство отримують за місцем народження на території держави незалежно від громадянства батьків;

Принцип «права крові» (jus sanquinis), відповідно до якого особа, де б вона не народилася, стає громадянином тієї країни, чиїми громадянами на момент її народження є батьки.

В США і Великій Британії керуються принципом «права ґрунту», громадянство за походженням визнається, але з дуже суворими обмеженнями. В Європі деякі країни як основний застосовують «принцип крові», доповнюючи його положеннями про надання громадянства, якщо комбінується народження та проживання в країні. У результаті пункти положень національних законів часто «перетинаються», що у свою чергу приводить до «подвійного» громадянства, тобто одна людина опиняється громадянином двох чи більше країн.

Європейська Конвенція «Про громадянство» вживає термін «множинне громадянство» і визначає його як «одночасну належність особи до громадянства однієї чи більше держав». Згідно з положенням цієї конвенції громадяни певної держави, які мають також інше громадянство, мають на території цієї держави такі самі права та обов’язки, як і інші громадяни цієї держави.

Слід також зазначити, що «положення цієї Конвенції не обмежують право кожної держави-учасниці встановлювати у своєму внутрішньодержавному праві: а) зберігають чи втрачають громадянство її громадяни, які набувають або мають громадянство іншої держави; в) чи пов’язано набуття або збереження її громадянства з відмовою від іншого громадянства або від його втрати».

Закон США не вітає, але й не забороняє подвійне громадянство. Деякі американці автоматично мають подвійне громадянство, якщо вони народилися за кордоном від громадян США або в США, але від громадян іншої держави. У таких випадках закон дає можливість зберегти право на обидва громадянства. До проходження натуралізації іноземець повинен знати, чи дозволяє закон його попередньої країни мати подвійне громадянство. Так, принесення клятви на вірність Америці, що необхідна при натуралізації, потребує відмови від вірності іншій державі, що не означає втрату громадянства цієї країни. Немає необхідності повертати старий паспорт, якщо попередня країна дозволяє подвійне громадянство, але поводити себе у такому випадку потрібно вкрай обачно, оскільки необхідно зберігати вірність Америці. Деякі дії можуть призвести до втрати громадянства, отриманого в результаті натуралізації. Наприклад, згідно із законом США від громадянина потрібно, щоб він користувався американським паспортом для поїздок за кордон. Тому не рекомендується використовувати паспорт колишньої країни чи проявляти будь-яким іншим чином вірнопіддані почуття до неї, інакше влада США може підозрювати цю особу у брехні під час подання клятви вірності, що може слугувати причиною позбавлення американського громадянства. Якщо громадянин США добровільно прийняв громадянство іншої країни в результаті натуралізації, то він також може бути позбавлений громадянства США.

У зв’язку з тим, що на сьогодні так і не вдалося вирішити колізію з правовими нормами щодо «подвійного» громадянства, все більша кількість країн замість поняття громадянства використовують прийняте у міжнародному приватному праві поняття постійного проживання або доміцілій. Це дозволяє усунути цілу низку проблем, які виникають стосовно осіб, котрі мають «подвійне» громадянство і дійсно проживають у певному місці.

Надання статусу постійного мешканця безпосередньо пов’язано з отриманням посвідки на постійне проживання. Не тільки з теоретичної, але і з практичної точки зору сама по собі посвідка на проживання не поступається статусу громадянина. Як правило, її володарю гарантовані ті ж самі права та обов’язки, що й громадянину, крім політичних прав. Посвідка на проживання дає право звертатися за оформленням візи, що може бути набагато легшим, ніж в країні, громадянином якої є певна особа.

Цей статус не так міцно прив’язує людину до нової країни, як статус громадянина, зберігаючи тим самим більше свободи ніж у громадянина. Посвідка на постійне проживання не є підставою для несення військової повинності; у багатьох країнах, маючи такий документ, податки сплачуються лише з тих фінансових коштів, які переведені у конкретну країну постійного проживання.

Сьогодні законодавство України не передбачає для її громадян подвійного громадянства. Закон України «Про громадянство України» зазначає: «Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України».

Як підтвердження цього, між Україною та іноземними державами, включаючи ЄС та США, відсутні відповідні договори про обмін інформацією щодо осіб, які прийняли громадянство цих країн.

Таким чином, якщо громадянин України набув громадянство іншої держави, то не позбавляється при цьому українського громадянства і в правових відносинах з Україною надалі визнається лише як громадянин України.

В Україні на даний час відсутня будь-яка відповідальність (ні кримінальна, ні адміністративна) за набуття громадянства іншої держави та за неповідомлення про це відповідні органи державної влади.

protokol.com.ua

Бондаренко Е.М.

Научный руководитель: Романюк Е.И.

Донецкий Национальный Университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского

 

ПРОБЛЕМА ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА В УКРАИНЕ

 Проблема двойного гражданства (бипатризма) имеет комплексный характер и приобретает все большую актуальность в Украине по причине влияния как внешних, так и внутренних факторов.

Новым толчком к разработке механизмов выявления и предотвращения случаев двойного гражданства в Украине послужил недавний вооруженный конфликтРоссийской Федерации и Грузии. Резоном дляагрессивных действий послужила необходимость защиты российских граждан на территории Грузии.

Проблемабипатризма обостряется и тем, что в украинском правительстве нет единого мнения относительно решения этой проблемы. Возникают диаметрально противоположные подходы к улаживанию – от аргументирования необходимости внедрения в Украине двойного гражданства до твердого противоречия.

Примером этому может служить позиция Партии регионов на протяжении предвыборной компании 2002-2004 годов, которая привела доказательства в пользу двойного гражданства для Украины. Основными аргументами, в защиту внедрения двойного гражданства служили следующие факты:

— двойное гражданство позволит объединить украинцев со всего мира;

— новыйпорядок будет оказывать содействие усилению влияния Украины в странах второго гражданства и успешности процесса евроинтеграции;

— станет положительным фактором влияния на приток в Украину экономических возможностей стран второго гражданства украинцев;

— будет способствовать упрощению ведения коммерческой деятельности для предпринимателей;

— улучшит правовуюи социальную защиту граждан Украины за границей.

Но, не смотря на это, противники узаконивания двойного гражданства выдвигают ряд замечаний, в соответствии с которыми двойное гражданство будет вести к отрицательным последствиям для Украины.

 Институт бипатризма нивелирует прочность стойкой юридической связи, которая существует между гражданином и государством, ослабляя стержневой институт государственной системы — институт гражданства. Результатом внедрения практики двойного гражданства могут стать многочисленные международные конфликты, при которых ослабнет способность государства защищать своих граждан. В современной практике, бипатризм часто используется для уклонения от обязанностей гражданина перед государством. Примеры могут варьироваться от банального уклонения от военной службы до облегчения криминальной деятельности.

Изучение действующей нормативно-правовой базы в вопросе гражданства подтверждает наличие существенных пробелов в законодательстве относительно резолюции проблемы бипатризма в Украине.

 В Законе Украины "О гражданстве Украины", принятом в 2001 г., определено, что законодательство Украины о гражданстве основывается, согласно статье 4 Конституции Украины, на принципе "единого гражданства". Вместе с тем в Законе нет определения бипатризма или множественного гражданства, а среди принципов государственной политики (статья 2) отсутствует принцип недопустимости таких случаев . 

Конституция Украины, как основной закон государства, запрещает двойное гражданство, но не смотря на это украинцы могут иметь паспорта сразу нескольких стран абсолютно безнаказанно. Поскольку именно Конституция запрещает лишать гражданина Украины гражданства. Какие либо другие санкции в действующем законодательстве не предусмотрены. В конечном итоге, любой желающий может получить российский (румынский) паспорт не лишаясь украинского.

На сегодняшний день в Украине ни одним нормативно-правовым актом не предусматривается ответственность за два и более паспорта. Иначе говоря, к ответственности за второе гражданство гражданина привлечь нельзя. Что касается лишения гражданина Украины гражданства Украины, то, опять-таки, с точки зрения закона о гражданстве, прекратить гражданство Украины можно лишь в трех случаях: 1) в результате выхода из гражданства Украины; 2) в результате утраты гражданства (наступает в случаях приобретения гражданства Украины путем обмана, представления фиктивных документов или добровольного вступления на военную службу другого государства); 3) по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины. Следует отметить еще одно основание для утраты гражданства Украины – добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

К этому можно отнести все случаи, когда гражданам Украины для оформления гражданства в другом государстве следовало обратиться с заявлением о своем намерении в соответствии с законодательством, действующим на территории государства, гражданство которого приобретено. В случае брака гражданина Украины с иностранцем, при котором гражданство супруга приобретается автоматически, лишения украинского гражданства исключено. Данные примеры служат доказательством того, что при приобретении гражданства иностранного государства прекращение украинского гражданства наступает не всегда. Это лишний раз подтверждает пути и возможности получения двойного гражданства.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Хотя двойное гражданство в Украине не предусмотрено, второе гражданство имеет место быть вследствие недостаточного правового регулирования данного вопроса. Поэтому гражданам Украины, имеющим паспорта иностранных государств, ничего не грозит.

Литература:

1. Конституция Украины: Закон Украины №254 К/96 – ВР

2.Двойное гражданство в Украине — легально.- //В. Алексеев — Режим доступа: <http://2000.net.ua/2000/derzhava/obschestvo/49049>

3.Проблема двойного гражданства в Украине.- //Ю. Лагутов – Режим доступа: <http://www.flot2017.com/ru/analitics/8234>

На сегодняшний день вопрос двойного гражданства (бипатризма, множественного гражданства) в Украине является весьма актуальным.

Правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его получения и прекращения, полномочия органов государственной власти, участвующих в решении вопросов гражданства Украины, порядок обжалования решений по вопросам гражданства, действий или бездеятельности органов государственной власти, их должностных и служебных лиц, определяется Законом Украины «О гражданстве Украины» (далее — «Закон»), на основании Конституции Украины (далее — «КУ»).

Так, согласно ст.

4 КУ, в Украине существует единое гражданство. Кроме того, ст. 2 Закона определяет, что законодательство Украины о гражданстве основывается на таких принципах:

 1. единого гражданства — гражданства государства Украина, который исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины. Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины;
 2. предотвращение возникновения случаев безгражданства;
 3. невозможности лишения гражданина Украины гражданства Украины;
 4. признание права гражданина Украины на изменение гражданства;
 5. невозможности автоматического приобретения гражданства Украины иностранцем или лицом без гражданства вследствие заключения брака с гражданином Украины или приобретения гражданства Украины его женой (мужем) и автоматического прекращения гражданства Украины одним из супругов вследствие прекращения брака или прекращения гражданства Украины вторым из супругов;
 6. равенства перед законом граждан Украины независимо от оснований, порядка и момента приобретения ими гражданства Украины;
 7. сохранение гражданства Украины независимо от места проживания гражданина Украины.

Кроме того, несмотря на то, что в украинском законодательстве закреплен принцип единого гражданства, следует учитывать тот факт, что среди принципов государственной политики в сфере гражданства отсутствует принцип недопустимости двойного гражданства.

Действующий Закон даже не содержит определения «бипатризма», или «множественного гражданства». Также, никаких санкций за получение паспорта другого государства также не содержится ни в Уголовном, ни в Административном кодексах. Единственным наказанием, которое может быть применено к такому гражданину Украины, имеющему паспорт другого государства — утрата гражданства Украины. Однако данная процедура сегодня является чрезвычайно сложной.

Что может дать множественное гражданство?

Итак, бипатризм может дать много привилегий, в частности:

 • люди с двойным/множественным гражданством, когда стоят перед выбором: обязанности которой государства необходимо выполнять, а какой не выполнять — имеют большую свободу действий;
 • осуществляя предпринимательскую деятельность на территории одного из государств, между которыми подписано соглашение об избежании двойного налогообложения, физическое лицо, может платить налоги в той из них, где налог на данную хозяйственную операцию ниже;
 • наличие нескольких паспортов позволяет влиятельным людям иметь «иммунитет» в случае осуществления на них экономико-административного давления. Для этого достаточно просто выбрать «второй родиной» государство, которое не выдает своих граждан.

Таким образом, можна определить, что украинское законодательство не разрешает двойного гражданства, но фактически и не запрещает. Все вышесказанное в определенной степени позволяет нашим соотечественникам пользоваться экономическими и правовыми привилегиями владельца второго паспорта, то есть второго гражданства.

Что касается, в частности, иностранных граждан, которые, кроме своего гражданства, хотят получить гражданство Украины, то, согласно украинскому законодательству, такие лица, при получении/оформлении гражданства Украины на основаниях, определенных Законом, обязаны предоставлять, в зависимости от своего возраста и/или статуса: обязательство прекратить иностранное гражданство/декларацию об отказе лица, которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине от иностранного гражданства/декларацию об отсутствии иностранного гражданства/декларацию о том, что лицо не приобрело гражданство другого государства по рождению и т.д.

То есть, иностранный гражданин не сможет получить паспорт гражданина Украины пока не предоставит в Государственную миграционную службу Украины, наряду с другими документами, предусмотренными законом, документ, подтверждающий его выход или непринадлежность к гражданству другого государства.

А в отношении граждан государств, с которыми у Украины имеется подписанный и ратифицированный международный договор (соглашение) об упрощенном порядке приобретения, изменения и прекращения гражданства, то, при получении такими гражданами непосредственно паспорта гражданина Украины, органы внутренних дел должны изъять у этих граждан документы, подтверждающие их принадлежность к гражданству другого государства. Такими государствами, в частности, являются: Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Киргизская Республика, Республика Казахстан, Грузия. Таким образом государство имеет своей целью укрепление принципа единого гражданства в Украине.

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ СТАТЕЙ

Гражданство играет большую роль в жизни человека. Это не просто принадлежность к той или иной стране, а устойчивая взаимосвязь, состоящая из прав и обязанностей. Возможно ли двойное гражданство в Украине? Ответы на этот и некоторые другие вопросы будут предоставлены в статье.

Противоречия

Сразу стоит отметить, что двойное гражданство в Украине уже давно является проблемой для многих людей. Причина тому очень проста — несовершенство украинской законодательной базы. До сих пор остается множество противоречивых, а зачастую даже не решаемых моментов, из-за которых получение двойного гражданства в украинском государстве остается большой трудностью.

Так в чем же заключаются противоречия? Если вкратце, то украинские власти считают двойное гражданство незаконным и неприемлемым. Это поистине странный подход. Казалось, большинство передовых стран мира вполне лояльно относятся к приобретению их поданными вторых, третьих или десятых паспортов. Украина, в свою очередь, законодательно закрепляет запрет на возможность получения иностранного гражданства в качестве дополнительного.

Законодательство Украины

Об отсутствии возможности получить второе гражданство свидетельствуют следующие нормативные акты:

 • конституция Украины, а именно четвертая ее статья;
 • статья 2 закона «о гражданстве»;
 • статья 19 закона «о гражданстве», в которой регламентируется потеря принадлежности к Украине в случае полноправного проживания и работы в другой стране.

И в то же время упомянутый закон утверждает, что получение паспорта иностранного государства не является причиной для лишения гражданина подданства (которое подразумевает множество прав и обязанностей). Сложно понять, чем именно принадлежность отличается от подданства, и почему потеря одного не влечет за собой потерю другого. Скорее всего, украинские власти могут отнять паспорт.

Очень важно сказать только одно: вся существующая в Украине система требует серьезной доработки. Запрет на двойное гражданство в Украине должен быть либо отменен, либо хотя бы несколько упрощен. Так, стоит обратить внимание на процедуру наложения штрафов и наказаний за сокрытие факта получения иностранного паспорта.

Проблема на границе с Россией

Двойное гражданство в Украине хоть и запрещено, но в некоторых случаях регламентируется специальными соглашениями. На данный момент есть только два таких соглашения: с Таджикистаном и Туркменистаном. Дети, рожденные в семье с двойным подданством, обладают полными правами на украинское гражданство. Вывод здесь можно сделать следующий: наказание за двойное гражданство в Украине последует лишь в том случае, если оно является несогласованным. Разрешение же соответствующих инстанций помогут достигнуть установленные заранее договоренности.

На данный момент у украинцев есть целый ряд причин, по которым они желают приобрести российский паспорт. Это и экономические сложности, и низкие зарплаты, и проблемы с трудоустройством. Несмотря на то что двойное гражданство в Украине запрещено, многие люди все же пытаются найти лазейки в законе и обхитрить действующую власть. Какие варианты здесь стоит выделить?

Россия и Украина: как устроиться сразу в двух странах?

Ни для кого не секрет, что большое количество украинских граждан часто отправляются в Российскую Федерацию на заработки. Причем сделать это можно вполне легально: достаточно лишь оформить трудовой договор с партнером из другой страны, получить патент, вид на жительство и некоторые другие документы. Однако работать долго не получится: максимальный срок, как правило, составляет 90 дней. В противном случае украинские власти попросту отнимут паспорт.

Второй вариант еще более радикальный. Речь идет о получении постоянного места жительства в России. Однако подобного рода действия приведут, как известно, к не самым лучшим последствиям: украинец лишится внутреннего паспорта и будет оштрафован на приличную сумму.

Получение украинского гражданства

У некоторых граждан может возникнуть непростой вопрос: а будет ли возможным восстановить свое украинское подданство, имея при этом гражданство Российской Федерации? Схема, надо сказать, непростая. Все дело в том, что Россия и Украина не заключили между собой соответствующего международного соглашения. А потому стать гражданином Украины, будучи выходцем из Российской Федерации, получится лишь при отказе от российского паспорта. То же самое касается и обратной ситуации.

Плюс ко всему, в 2017 году украинские власти всерьез заговорили о введении визового режима с Россией.

Если соответствующее решение будет принято, то не исключено, что для пересечения границы придется оформлять загранпаспорт. Естественно, это еще более усложнит ситуацию.

Получение двойного гражданства россиянами

Российское законодательство предусматривает возможность получения двойного гражданства. Но украинские законы открыто противоречат российским. Основной сложностью при оформлении паспорта соседней страны будет сохранение российского паспорта.

Скорее всего, украинские власти потребуют отказаться от него.

В украинском государстве существует упрощенная схема получения гражданства для некоторых категорий лиц. Так, если поданный России родился на украинской территории, имеет в соседней стране близких родственников или же долгое время проживал в УССР, то ему стоит обратиться в украинское посольство или непосредственно в украинскую ФМС. В этих инстанциях россиянину обязательно помогут оформить все необходимые бумаги.

И все-таки, можно ли в Украине иметь двойное гражданство?

Неужели не существует ни одного рабочего способа оформления второго паспорта? Один вариант все же имеется, которым нередко пользуются сами украинцы. Вопрос лишь в том, как долго подобный способ будет работать.

Основной способ получения двойного гражданства

Украинец должен подготовить всю необходимую документацию для предъявления ее в местное отделение по миграционному управлению (ФМС). В управление также отдается заполненное письменное заявление о выходе из гражданства Украины. Заявление обязательно должно быть заполнено у нотариуса и поделено на несколько копий. Затем написанное заявление направляется в консульство. Многим подобного рода действия покажутся немного жуткими, но бояться тут ничего не стоит. Процедура отказа от гражданства выглядит по-другому.

Далее следует получение постоянного места жительства на территории Российской Федерации. Внутренний украинский паспорт сдается, на руках остается лишь загранпаспорт с необходимой пометкой. ФМС не имеет права отнимать украинский загранпаспорт. Как итог — на территории Украины за гражданином остаются все те же права и обязанности. Человек только лишается паспорта. В России же у украинца есть полноценное гражданство.

Можно ли считать данный способ законным? И да, и нет. Это скорее юридическая лазейка с громадным количеством рисков. Каких именно? Об этом будет рассказано далее.

Об ответственности

Зачастую заявители на российское подданство могут быть строго наказаны за желание получить двойное гражданство в Украине. Ответственность может выражаться в самых различных видах. К счастью, украинские власти пока что не могут похвастаться официальным документом, строго регламентирующим наказания за получение второго паспорта. И все же судебные инстанции могут сделать следующее:

 • лишить паспорта;
 • оштрафовать (причем сумма штрафа может быть весьма и весьма приличной);
 • значительно ограничить в правах.

Отдельно стоит выделить вопрос о бракосочетаниях. Супруг или супруга с украинским гражданством может взять подданство России. Лишение при этом первого гражданства будет неправомерным. Что это означает? Все очень просто: бракосочетание — единственный законный способ сохранить оба гражданства одновременно.

Будут ли внесены изменения в украинское законодательство?

Будет ли в скором времени принят закон о двойном гражданстве в Украине? Вопрос очень непростой. С одной стороны, депутаты Верховной Рады периодически затрагивают эту тему. Причем нельзя сказать, что безрезультатно. Так, в 2017 году Украина смогла добиться безвизового режима со странами Европы. Не исключено, что в ближайшие пару лет будет издан новый закон, закрепляющий возможность получения дополнительного гражданства. Вопрос лишь в том, какое место в этом законе будет занимать Российская Федерация. С одной стороны, это самая «желанная» для многих граждан Украины страна. С другой стороны, натянутые взаимоотношения РФ и Украины могут стать возможным препятствием на пути к закону о двойном гражданстве. Проще говоря, если украинцы и смогут оформить дополнительное подданство, то вряд ли в России.

Материалы: http://fb.ru/article/316095/dvoynoe-grajdanstvo-v-ukraine-novyie-zakonyi-ukrainyi

Проблема двойного гражданства появилась вместе с созданием независимых государств. Даже выдающиеся древние мыслители, такие как Цицерон в Древнем Риме, поднимали этот вопрос. Во многих странах разрешено иметь два паспорта. Однако, большинство государств относятся к бипатридам исключительно как к гражданам собственного государства. То есть США рассматривает человека с паспортами США и Израиля только как своего собственного гражданина. В Украине проблема с законодательной инициативой Президента возникла в связи с тем, что на протяжении 25 лет де-факто не было запрещено иметь второй паспорт. Этим воспользовались значительные слои населения и многие чиновники в том числе. Реальной ответственности не было предусмотрено на законодательном уровне. Дошло до того, что многие чиновники высшего эшелона власти заявляли о наличии у них двух и более гражданств. И это несмотря на прямой запрет и санкции Закона Украины о Госслужбе (ст. 19, 84).

Поданные 13 марта Президентом Украины изменения к Закону Украины о Гражданстве вводят много новшеств, которые не были проверены на практике. Таких как, к примеру: «Если гр. Украины воспользовался избирательным или другим правом, которое предоставляет ему иностранное гражданство, или же выполнил обязанности по такому гражданству, что может подтверждаться данными публичных реестров иностранных государств, информацией размещенной на официальных вэб-сайтах, в печатных изданиях иностранных государств, документами, выданными компетентными органами, или же когда гражданин Украины предъявил иностранный паспорт для прохождения пограничного контроля, или в другом государственном учреждении Украины – то  такой гражданин будет считаться таким, что изъявил желание выйти из гражданства Украины».

На практике — никаких публичных и официальных реестров граждан какой-либо страны в открытом доступе Вы не найдете.

То есть, потенциальной проблемой для бипатридов может стать пересечение границы.

К сожалению, в Украине нет прозрачной миграционной политики. С одной стороны, звучат заявления о введении виз для граждан РФ, с другой — мы не знаем, чем занять сограждан, если вдруг РФ введет ответные меры, и украинцам придется вернуться домой.

С одной стороны, в Раду вносятся законопроекты о двойном гражданстве, (Законопроект Артеменко) с другой — процедура лишения украинцев их паспортов (Законопроект Президента). И этот закон не стал исключением. Власть декларирует, что вот у нас «война с РФ», что Крым наш и что когда-то мы его вернем, и по такой логике закон о лишении украинского гражданства актуален из-за того, что у многих людей 2 паспорта — России и Украины. У такого человека явный конфликт интересов. Сегодня он себя считает русским, а завтра — украинцем.

Но как мы видим – этот вопрос никак не поднимается в новом законе, а, наоборот для крымчан сделано отдельное исключение. Изменения предусматривают либеральные отношения к крымчанам и тем, кто получил паспорт не по собственному желанию. Но как будет действовать данная инициатива на практике, пока не ясно. Ведь украинцы, проживающие в Крыму, могли оформить паспорта в другом регионе РФ, и как учитывать «добровольность» получения не украинского паспорта после распада СССР? И таких нюансов очень много.

Стоит отметить, что, помимо прав, гражданство обязывает. Именно своих граждан можно обязать платить налоги, проходить воинскую службу и многое другое. С иностранцами дела обстоят совсем иначе, ведь Украине приходится их привлекать либо как инвесторов, либо как контрактников. Если же мы не хотим, чтобы на западной Украине появились целые приграничные регионы, заселенные в большинстве своем гражданами Польши, Венгрии, Словакии и Румынии, то надо задаться простым вопросом: а какая польза Украине от лишения своих граждан Украинского паспорта? Уплачивать налоги, приобретать недвижимость, развивать бизнес, рожать детей они будут явно не здесь… нужно понимать Украинский паспорт — это не паспорт ОАЭ или Кувейта. Он не дает каких-то особых дотаций, льгот или привилегий, и, несмотря на обещания Президента, все еще широко не открывает дверь в Шенген. Получая его, ты приобретаешь больше обязанностей, чем прав. Паспорт — это очень серьезный элемент влияния, и именно поэтому РФ выдала паспорта крымчанам. И это не было жестом доброй воли. А государству нужна присяга, и верный присяге воин. И крымчане проходят воинскую службу в вооруженных силах РФ…

Четверть века люди жили в Украине без санкции за второй паспорт. Это было крайне важно как для заробитчан, так и для украинской диаспоры. Кстати, последняя будет “очень обрадована” таким подарком от Украины. Всегда же приятно узнать, что твоя страна от тебя отказалась… А вот украинским чиновникам не стоит надеяться на поток из граждан Канады, США, РФ или Польши, которые захотят в ближайшие 6 месяцев, (согласно переходным положениям) в добровольном порядке сдать свои паспорта. Если человека поставят перед выбором – гражданином какой страны он хочет остаться: Украины или Португалии, Германии, Франции, Италии и т.д., то выбор будет сделан скорее всего не в пользу Украины.

И что интересно, беглого президента Януковича и его окружение гражданства Украины не лишили, а сразу взялись за широкие слои простого населения. Возможно лучше начать с того, что лишать террористов, сепаратистов украинского гражданства, а потом уже браться за что-то большее? На наш взгляд, это серьезнейшее изменение в украинском законодательстве нельзя делать, не изучив тщательно европейское право, не проведя круглых столов и обсуждений с общественностью. Если, конечно, мы стремимся в Европу, а правительство хоть немножко интересует экспертное мнение, о том, что изменения в закон нарушают Европейскую конвенцию о гражданстве. Ведь введение новых, «прогрессивных» оснований для лишения гражданства, таких как: сокрытие существенного факта, при наличии которого лицо не может приобрести гражданство Украины, либо же с существенными нарушениями законодательства о Гражданстве”, дает нашим чиновникам просто безграничные возможности для злоупотреблений, при «правильной» трактовке. Возможно, именно по этой причине в Европейскую конвенцию не было внесено подобного пункта…

Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о лишении гражданства украинцев, у которых помимо паспорта Украины есть паспорта других государств. 

Записи созданы 1517

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх