Третьи лица

Цивільне право

Участь третіх осіб дозволяє забезпечити захисту прав усіх зацікавлених у розгляді справи суб’єктів. Тобто не тільки сторін, а й інших осіб. Тобто значення варто в профілактиці, в попередженні порушення прав третіх осіб.

2. Участь третіх осіб дозволяє запобігти винесення суперечливих судових рішень, коли по спору за участю одних і тих же суб’єктів можуть виноситися різними судами різні рішення.

Яка відповідальність за неявку в суд третьої особи?

Особи, які беруть участь у справі, повинні сумлінно користуватися усіма належними їм процесуальними правами.

2. Особи, які беруть участь у справі, несуть процесуальні обов’язки, встановлені цим Кодексом, іншими федеральними законами. При невиконанні процесуальних обов’язків наступають наслідки, передбачені законодавством про цивільне судочинство.

2. У разі неявки в судове засідання будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, щодо яких відсутні відомості про їх сповіщення, розгляд справи відкладається.

На що мають право треті особи в суді

Однак самостійним позивачем третя особа не є, так як заявляє свої вимоги в той момент, коли судовий процес вже почався. Якщо ж рішення суду першої інстанції прийнято, третя особа вступити в справу вже не може.

Вимоги та позивача не повинні принципово збігатися. А, так як має свої інтереси в справі, воно стає протиборчої стороною, яка не схильної ні до позивача, ні до відповідача.

Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі.

ЦПК не передбачає, до кого може пред’явити позов особа. Позов особи може бути пред’явлений як до однієї зі сторін, так і до обох. У судовій практиці, як правило, позов третьої пред’являється до обох сторін, таким стає в цьому випадку співвідповідача.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги, можуть вступити в процес протягом усього виробництва в суді першої інстанції до постановлення рішення у справі (ч.

Тема: Повідомлення в суд як третю особу

рублів. Незалежний експерт же нарахував йому 36 т.рублей. Опонент спочатку написав претензію і не отримавши жодної відповіді подав до суду на Росгосстрах. Сьогодні отримав повідомлення про те що я і моя страхова — Ростра повинні бути на суді як особи.

1. чи можу я не з’являтися на суд / и? тому суд / и будуть проходити в сусідньому місті 250 км від мене, в тому числі пославшись що офіційно не працюю

Третя особа в суді

У першому випадку це називається головним вступом, а в другому: пособництвом. Головне вступ з’являється тоді, коли у інших осіб, крім позивача і відповідача, є свої самостійні вимоги щодо предмета судового спору і досудове врегулювання.

Відповідно до закону, особа в суді. має подібні вимоги, має право вступу до вже почався процес для висунення свого власного позову, який буде розглядатися разом з основним позовом в рамках того ж самого справи.

Треті особи в цивільному процесі Укаїни

Дослідження всіх обставин і доказів у справі і винесення судом рішення.

Сутність і ознаки третіх осіб в цивільному процесі.

Поняття і правове становище осіб, які заявляють і які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору. Проблеми, що виникають у зв’язку з участю третіх осіб в цивільному судочинстві.

Класифікація учасників судочинства вУкаіни.

Треті особи в цивільному процесі

До них відносяться особи, які на предмет спору між позивачем і відповідачем можуть заявити свої вимоги. Однак, при цьому ці вимоги не можуть мати ті ж підстави, що і у первісного позивача. Тобто інтереси такого третього і інтереси позивача повинні бути взаємовиключними (протилежними).

Наприклад, суд розглядає справу за позовом до відповідача про визнання права власності. Однак, при цьому з’ясовується, що на це право претендує хтось інший, вважаючи, що воно не належить ні позивачу, і ні відповідачу.

Треті особи

У справі про вирішення спору в обов’язковому порядку беруть участь позивач та відповідач. Називаються ці особи сторонами спору.

Їх можна назвати і суперниками, так як цілі, які вони переслідують, прямо протилежні. Кожен із суперників намагається через суд отримати щось матеріальне благо, з приводу якого спір виник.

На перший погляд, судовий спір стосується тільки його сторін. І втручатися в нього іншим () особам ніякого резону немає.

Що значить третя особа в суді

За допомогою інституту третіх осіб забезпечується можливість більш швидко і правильно розглянути справу, а також запобігає небезпека винесення судом суперечливих рішень по зв’язаних між собою справ.

Схожі статті

Помимо основных участников процесса — сторон, в гражданских делах может участвовать третье лицо.

Кто может выступить в качестве такого участника процесса? Какими правами и обязанностями лиц, участвующих в деле, может пользоваться третье лицо?

Основанием и причиной участия в деле третьего лица является интерес такого лица к предмету спора и решению, которое вынесет суд. То есть заинтересованность в результате рассмотрения дела. У такого лица могут возникнуть определенные права или обязанности по отношению к истцу или ответчику. Закон называет 2 группы третьих лиц – заявляющие самостоятельные требования и те, кто самостоятельных требований не имеет.

Третье лицо с самостоятельными требованиями

Ярким примером третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, может быть дело о ДТП с участием 3 транспортных средств (о возмещении ущерба в ДТП). При обращении одного из потерпевших с иском к причинителю вреда и страховой компании, второй потерпевший может вступить в дело с самостоятельными требованиями в качестве третьего лица.

Третьи лица должны иметь отличный от истца юридический интерес — удовлетворив требования одного из них, суд вынужден будет в этой части истцу отказать. Поэтому для защиты интересов и прав третьего лица закон наделяет такого участника процесса всеми правами стороны спора в полном объеме.

Собственные требования третье лицо может адресовать как к ответчику, так и к истцу. Третье лицо в таких случаях, по сути, является дополнительным истцом. Свои требования третье лицо вправе изменить, дополнить или отозвать. Для вступления в гражданское дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями в суд подается заявление о признании третьим лицом с самостоятельными требованиями. Вступление в дело третьего лица удостоверяется вынесением определения суда.

Третье лицо может вступить в гражданский процесс с требованиями на любой стадии. Следует учесть, что никто не может заставить третье лицо заявлять самостоятельные требования.

Третье лицо, не заявляющее требований

Одним из примеров такого участия в гражданском деле может стать случай причинения вреда работником при осуществлении трудовой деятельности. Истец подаст в суд на работодателя и, если суд вынесет положительное решение, к работнику могут быть предъявлен иск о взыскании в порядке регресса. Таким образом, работник имеет интерес максимально защитить свои права в судебном процессе с иском в отношении работодателя. К примеру, доказать отсутствие вины.

Третьи лица указанной группы в процессе поддерживают позицию одной из сторон, истца или ответчика. Поэтому часто их так и называют: третье лицо на стороне истца или третье лицо на стороне ответчика.

Заявление о привлечении третьего лица может подать любой участник судебного разбирательства, лицо, которое хочет быть привлеченным в дело в таком качестве. Суд может привлечь третье лицо по собственной инициативе.

Представляется, что лицо, привлеченное в качестве третьего к участию в деле, вправе подать заявление об исключении третьего лица. Однако на практике такие ходатайства удовлетворяются не всегда.

Не стоит игнорировать вызовы в суд в качестве третьего лица. Последствием этого может быть удовлетворение искового заявления в порядке регресса. Ведь решение суда по ранее рассмотренному делу имеет для участников дела преюдициальное значение.

Права третьих лиц

Третьи лица наделены правами и обязанностями сторон, но ограничены в процессуальных возможностях. Третьи лица не могут изменить исковые требования, отказаться от иска, заключить мировое соглашение, изменить оснований или предмет иска, признать иск. Даже если третьи лица совершат такие действия, для суда они юридического значения иметь не будут.

Третье лицо, не согласное с решением суда, имеет право подать апелляционную жалобу на общих основаниях.

Третьи лица в гражданском процессе

Подборка наиболее важных документов по запросу Третьи лица в гражданском процессе (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты: Третьи лица в гражданском процессе

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11
(ред.

от 09.02.2012)
«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»24. Закон допускает вступление в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, до вынесения судебного постановления судом первой инстанции (часть 1 статьи 42 ГПК РФ). Разрешая при подготовке дела к судебному разбирательству вопрос об участии этих лиц в процессе, судья выносит определение о признании их третьими лицами или об отказе в признании их третьими лицами. При вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, подготовку дела следует проводить с самого начала, поскольку они пользуются всеми правами и несут все обязанности истцов.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Третьи лица в гражданском процессе

Возможность участия в судебном процессе предоставлена не только сторонам (истцу и ответчику), но и третьим лицам. В гражданском судопроизводстве понятие третьих лиц охватывает довольно широкий круг участников. Каждый из них обладает рядом прав, несет ответственность за свои действия и исполняет обязанности.

Категории третьих лиц в гражданском судебном процессе

Законодатель выделил две основные категории лиц, которые могут участвовать в судебном разбирательстве. Кроме сторон, к урегулированию возникшего спора также привлекаются:

  • третьи лица, заявляющие собственные требования;
  • третьи лица, требований не заявляющие.

Указанные категории обладают различным правовым статусом. Их полномочия значительно отличаются.

Третьи лица, предъявляющие самостоятельные требования приравниваются по процессуальному положению к истцу. Они могут заявить собственный иск, либо вступить в уже рассматриваемое дело. Участвовать в процессе может лицо, которое намерено отстоять личные интересы, обладающее для этого материальным правом. Требования предъявляются к участникам дела в форме, соответствующей исковому заявлению. Новый участник наделяется правами:

  • задавать вопросы, давать пояснения, отвечать и приводить собственные аргументы;
  • заявлять ходатайства, снимать копии, изготавливать выписки;
  • предъявлять собственные требования, отказываться от них полностью или в части;
  • заключать мировое соглашение;
  • предъявлять доказательства;
  • просить суд об оказании содействия, обеспечении доказательств, исполнения решения;
  • привлекать свидетелей, экспертов.

При вступлении третьего лица, заявившего собственные требования, судья исходит из соображений целесообразности и необходимости полного, объективного рассмотрения дела.

Однако при рассмотрении ходатайства о вступлении в процесс судья может его отклонить.

Третьи лица, не предъявившие личных требований, также защищают собственный интерес. Отличие их от первой категории заключается лишь в том, что интерес этот косвенный. Ярким примером третьего лица будет участие гражданина (виновника причинения ущерба) в деле о взыскании средств со страховой компании. Привлечение его обеспечивает объективное рассмотрение дела и гарантирует интересы данного лица в будущем. В данном случае у страховой компании появляется право регресса, поэтому гражданина будет интересовать объем ущерба и факт использования всех средств защиты страховщиком в процессе. Отметим, что лицо, отказавшееся от участия в судебном разбирательстве, не имеет права ссылаться на неграмотное ведение дела в последующем. Таким образом, вступить в дело может гражданин (иностранец или апатрид) или компания (коммерческая и некоммерческая), на права которых решение может повлиять.

Для привлечения в качестве третьего лица, не предъявляющего собственных требований, одна из сторон должна подать ходатайство. Суд рассматривает объективность интереса и принимает решение об удовлетворении или отклонении просьбы. Участникам процесса следует учитывать, что отказ в допуске к участию третьего лица в разбирательстве может стать основанием для обжалования и отмены решения по делу.

Закон не лишает третье лицо, не имеющее собственных требований, вступить в процесс по личной инициативе. Привлечь его может прокурор или суд.

Отличия от соучастия

По своему процессуальному положению третьи лица во многом напоминают соистцов и соответчиков. Однако таковыми они не являются. Основное отличие от процессуального соучастия заключается в том, что третьи лица не являются участниками основного спора. Они защищают только потенциальный интерес и защищают свои права.

Возможность привлекать к делу третьих лиц обеспечивает комплексное рассмотрение спора. Правовая защита предоставляется не только непосредственным субъектам конфликта, но и другим заинтересованным лицам.

Записи созданы 1517

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх